Tekoäly luovan ja kulttuurialan ekosysteemissä – LuovAIn!

Luovat ja kulttuurialat (LuKu) ovat keskeisiä yhteiskunnan monimuotoiselle kehitykselle ja hyvinvoinnille, synnyttäen ja ylläpitäen sosiaalista osallisuutta, taloudellista hyvinvointia ja luovaan osaamiseen perustuvaa kasvua ja työllisyyttä. (TEM, 2020) Nämä alat edistävät myös laajemmin eurooppalaista identiteettiä, kulttuuria ja arvoja, samalla tarjoten kasvumahdollisuuksia ja työpaikkoja, erityisesti nuorille. Lisäksi luovat alat tukevat sosiaalista yhteenkuuluvuutta ajassamme, jota leimaa yhteiskunnallinen polarisaatio (Euroopan komissio, 2023). Kuitenkin globalisaation, pandemia-aaltoihin varautumisen, ja teknologisen kehityksen myötä myös näiden alojen on kyettävä sopeutumaan ja uudistumaan pysyäkseen elinvoimaisina. Tekoälyn (AI) potentiaali tuotteistuksessa ja innovaatiotoiminnassa on tunnustettu monilla sektoreilla, mutta luovilla ja kulttuurialoilla sen hyödyntäminen on vasta alussa paitsi Suomessa, myös laajemmin Euroopassa (DISCE H2020, 2022; Euroopan komissio, 2022). Tämän hankkeen tavoitteena on edistää tekoälyn hyödyntämistä muotoiluprosessin (nk. tuplatimantti: discover, define, design, deliver) eri vaiheissa. Samalla vahvistetaan luovien ja kulttuurialojen roolia osana talouden tuottavuutta ja kestävää kilpailukykyä.

Hankkeessa lisätään LuKu-toimijoiden monialaista vuorovaikutusta uusien valtakunnallisten ja alueidenvälisten yhteistyömahdollisuuksien tunnistamiseksi, sekä brändiosaamisen, AI-tekijänoikeusosaamisen (Euroopan komissio, 2022), ja älykkään, sekä kestävän kasvun edistämiseksi. Perinteisten LuKu-toimijoiden ohella hankkeessa osallistetaan valtakunnallisesti yritys- ja aluekehittäjiä luoviin ja kulttuurialoihin liittyvän liiketoimintaosaamisen ja digitaalisen yhteiskehittämisosaamisen kapasiteetin vahvistamiseksi.

Viime kuukausina on maailmanlaajuisesti herätty huomaamaan, että saavutettavan tekoälyn kehitys on johtanut käytännön sovelluksiin, joilla työn tekeminen helpottuu, tehostuu ja monipuolistuu. Tämä koskee myös luovan työn tekemistä. Samalla luovan työn ja innovaatioiden tekemiseen vapautuvan työajan määrä kasvaa. Tämä hanke vastaa tarpeeseen, joka luovan työn tekijöillä on tekoälyn integroimisessa tuotteiden ja palveluiden kehitysprosessiin. Luovien alojen toimijat ovat usein mikro- tai pienyrittäjiä ja heidän tuotteensa tai palvelunsa nojaa henkilökohtaiseen ammattitaitoon ja kokemukseen. Toimijoilla ei aina ole tarvittavia verkostoja ja koulutusta uusimpien työkalujen kartoittamiseen, kokeilemiseen ja käyttöönottoon. LuovAIn!-hankkeessa korjataan tämä osaamisvaje ja tuodaan uudet AI-työkalut luovien alojen toimijoiden ulottuville työpajojen, koulutusmateriaalien sekä roadshow-interventioi den keinoin. Näin varmistetaan, että tekoälytietoisuuden ja osaamisen kehittämistä edistetään läpi koko luovan alan ja AI-kehitystyön hedelmät eivät kasaudu pelkästään suuryrityksille, vaan hyötyjä saadaan kohdennettua myös kotimaisten luovien alojen ja kulttuurialan päivittäiseen tekemiseen sekä yhteiskehittämisen vahvistamiseen.

Tavoitteet

Tavoitteena on edistää tekoälyn käyttöä innovaatiotoiminnassa, pilotoida tekoälytyökaluja ja yhteistyökäytänteitä, sekä vahvistaa luovien alojen ekosysteemejä ja tekoälyosaamista kestävän liiketoiminnan ja kulttuurisen pääoman vahvistamiseksi.Hankkeen keskeiset tavoitteet voidaan jakaa seuraavasti:

a) Edistää tekoälyn soveltamista innovaatiotoiminnassa luovilla ja kulttuurialoilla valtakunnallisesti, mukaan lukien sen potentiaali parantaa luovia kehitysprosesseja ja asiakasymmärrystä. Tekoälyn soveltamista edistetään myös huomioimalla tekoälyn hyödyntämiseen liittyviä erityiskysymyksiä mm. IPR:ään, eettisyyteen, ja luovan työn luonteeseen liittyen.

b) Tunnistaa ja pilotoida tekoälytyökaluja sekä yhteistyökäytänteitä, jotka tukevat luovien ja kulttuurialojen innovaatiotoimintaa, ylialueellista yhteiskehittämistä, sekä uusia liiketoimintamalleja.

c) Vahvistaa luovien alojen ekosysteemejä edistämällä monialaista yhteistyötä korkeakoulujen, luovien ja kulttuurialojen mikrotoimijoiden, yritysten, ja julkisen sektorin välillä. Näin voidaan varmistaa laaja-alainen osaamisen ja matkailullisten valmiuksien kehittyminen sekä resurssit tekoälyn soveltamisessa luovilla ja kulttuurialoilla.

d) Lisätä luovan alan toimijoiden ja ekosysteemien tekoälyosaamista osana kestävää ja eettistä liiketoimintaa ja kulttuurisen pääoman vahvistamista.

Luovilla ja kulttuurialoilla on suuri potentiaali hyödyntää tekoälyä kehittämällä uusia ja innovatiivisia sisältöjä ja palveluita sekä parantaa tuottavuutta ja työllisyyttä. Konkreettisia esimerkkejä käytännön toimenpiteistä ovat esimerkiksi elokuvantekijöiden käyttäminen tekoälyä käsikirjoitusten analysointiin ja mukauttamiseen, musiikintuottajien käyttäminen tekoälyä uusien sävellysaihioiden ja sovitusten luomiseen, graafisten suunnittelijoiden käyttäminen tekoälyä monipuolisempien kuvitusten ja brändi-ilmeiden luomiseen, taidegallerioiden ja museoiden käyttäminen tekoälyä virtuaalisten näyttelyiden ja kiertueiden luomiseen, kulttuuritapahtumien järjestäjien käyttäminen tekoälyä kävijämäärien ja resurssien ennakoimiseen, sekä kirjailijoiden ja kustantajien käyttäminen tekoälyä e-kirjojen ja äänikirjojen luomisessa, versioimisessa ja mukauttamisessa erilaisille yleisöille. Tekoäly mahdollistaa myös resurssitehokkaampien ja vähähiilisempien ratkaisujen kehittämisen, mikä tukee luovien ja kulttuurialojen siirtymistä kohti kestävää talouskasvua. Tekoälyllä on myös potentiaalia parantaa tuottavuutta ja avata uusia työllistymismahdollisuuksia automatisoimalla rutiinitehtäviä ja vapauttamalla ihmisten aikaa luovempaan ja korkeampaa arvoa luovaan työhön.

Tavoitteiden toteutuminen

Hankkeen toimenpiteet voidaan jakaa 5 työpakettiin. Jokainen ryhmähankkeen osatoteuttaja vastaa yhdestä toiminnallisesta työpaketista. Lisäksi päätoteuttaja koordinoi viestintää ja toimenpiteiden muodostamaan kokonaisuutta (työpaketti 5). Hankkeen alussa tehdään kattava kartoitus tekoälytyökaluista sekä tekoälyosaamisen nykytilasta (TP1). Tätä tietoa hyödynnetään luovien sisällöntuottajien ja yrityskehittäjien yhteiskehittämisen työpajoissa, joissa kokeillaan tekoälytyökaluja käytännössä osana innovaatioprosessia (TP2). Edelleen tekoälyosaamista edistetään järjestämällä roadshow luovissa tiloissa eri puolella Suomea (TP3). Kaikki nämä toimenpiteet tuottavat materiaalia, joka jäsennetään itsearviointityökalun ja oppimisalustan (TP1) sekä toimintamallin parhaiden käytänteiden (TP4) kuvauksissa.

Työpaketti 1: Tekoälytyökalujen ja osaamisen nykytilan kartoitus

Työpaketti 2: Tekoälytyökalut innovaatioprosessissa -verkkotyöpajat

Työpaketti 3: Tekoäly luovalla alalla –roadshow

Työpaketti 4: Tekoäly luovan alan ekosysteemeissä -toimintamalli

Työpaketti 5: Viestintä- ja vuorovaikutustoimet

Hankkeen vaikuttavuus

1. Tekoälytyökalujen ja -osaamisen kartoitus (työkalupakki). Hankkeen alussa tehty ja hankkeen aikana päivittyvä kartoitus antaa kattavan kuvan käytettävissä olevista tekoälytyökaluista sekä alan osaamisen ja yritysten kestävyyskäsitysten nykytilasta. Tämä tieto auttaa kohdentamaan hankkeen toimenpiteitä ja resursseja tehokkaasti.

2. Digitaalisen yhteiskehittämisosaamisen vahvistuminen (toimintamalli & käytänteet): Luovien sisällöntuottajien ja yrityskehittäjien osallistuminen työpajoihin, joissa kokeillaan tekoälytyökaluja käytännössä osana innovaatioprosessia ja saadaan tietoa AI-sisältöjen tekijänoikeuskysymyksistä.

3. Tekoälyosaamisen parantuminen: Roadshow-tapahtumat luovissa tiloissa eri puolilla Suomea, joiden avulla tekoälyosaamista levitetään laajasti.

4. Itsearviointi- ja oppimisalustan toteuttaminen: Hankkeen aikana tuotettu materiaali jäsennetään alustalle ja se on saatavilla sekä hyödynnettävissä myös hankkeen jälkeen.